Báo lỗi các nv mất lần rs
Ai bị gửi mình tên tk - tên nv bên mu cũ nhé
số lần relifes - resets cũ

View more latest threads same category: