Hạn chế dis game - vui lòng sử dụng Firefox hạn chế sài Chrome - Cốc Cốc
Do Chrome + Cốc cốc xung đột với antihack
Sẽ dẫn tới tình trạng có bạn bị dis khi chơi game

vậy cách xử lý ra sao ?

Anh em sử dụng web của trình duyệt Firefox khi chơi cùng game để tránh bị dis linh tinh
Hoặc khi chơi thì tắt chrome + cốc cốc đi
Chỉ mở lên để Reset

View more latest threads same category: