Để thoát hay làm những điều trên
Khi nhập 7 số xác nhận
Các bạn nhập là : 0000000

BQT mu kính báo

View more latest threads same category: